July 28 2021 19:01:12
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
กลุ่มงานนโยบายและแผน

เว็บไซต์กลุ่มคู่มือการปฏิบัติงาน
:: คู่มือการปฏิบัติงาน ::
คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
:: คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ::
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
News Categories
งานติดตาม ประเมินและรายงานผล

Category: งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
Number of Items: 1
-> คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ARS)
งานนโยบายและแผน

Category: งานนโยบายและแผน
Number of Items: 4
-> รวมไฟล์รูปเล่ม แผนปฏิบัติการ
-> นโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเก
-> PowerPoint นโยบายและทิศทางในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
-> จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่ก

Category: งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่ก
Number of Items: 0
-> There are no news items in this category.
งานข้อมูลารสนเทศ

Category: งานข้อมูลารสนเทศ
Number of Items: 0
-> There are no news items in this category.
งานวิเคราะห์งบประมาณ

Category: งานวิเคราะห์งบประมาณ
Number of Items: 3
-> ดาวโหลดเอกสาร กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
-> เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักการคลังและสินท
-> การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
None-Categorised News
Number of Items: 5
-> ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2561
-> อัพเดทข่าวสาร และเอกสารต่าง ๆ
-> แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-> นโยบายสำคัญ กระทรวงศึกษาธิการ (8 ก.ค. 59)
-> U@P.e-MES
รอง ผอ.สพป.นม 2

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรในกลุ่ม
:: บุคลากร ::
facebook สพป.นม.2
facebook สพป.นม.2